Szukaj:
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 10.02.2020, 20:40
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach informuje
o rozpoczęciu rekrutacji
do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
oraz klasy I
na rok szkolny 2020/2021
 
Do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego punkt przedszkolny lub oddziały przedszkolne nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2020 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2018/19 uczęszczały do  przedszkola.
Jeżeli dzieci już uczęszczają do przedszkola i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021.
 
Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od dnia 10.02.2020 roku.
 
Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2017-2014), zamieszkałe w gminie Górno.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców – załącznik nr 6, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.spskorzeszyce.edu.pl lub u nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u nauczycieli wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00-14.00 w terminie wskazanym w harmonogramie.
 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2023 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone