Szukaj:
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 07.02.2023, 14:57
Szanowni Państwo!
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2023/2024.
 
Do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Skorzeszycach zwanego dalej „przedszkolami” – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
         Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2023 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2022/23 uczęszczały do przedszkola. Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024. Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 13.02.2023 roku.
           Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2023/24 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2017-2020), zamieszkałe w gminie Górno.
            Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
          Wnioski można pobrać ze strony internetowej, Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II  w Skorzeszycach lub w  szkole. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w Harmonogramie.

 

Rekrutacja do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego

 
Rekrutacja do Klasy I 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone