Szukaj:
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 14.02.2022, 14:15

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Punku Przedszkolnego, Oddziałów Przedszkolnych i Klasy I

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2022/2023.
 
Do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2022 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2021/22 uczęszczały do przedszkola.
 
Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2022/2023. Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 21.02.2022 roku.
Na pozostałe miejsca w punkcie przedszkolnym  przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. 
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2022/23 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2019-2016), zamieszkałe w gminie Górno.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach lub u nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w godzinach 8.00-14.00 w terminie wskazanym w Harmonogramie.
 
 
Rekrutacja Klasa I
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2023 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone