Szukaj:
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Punktu Przedszkolnego, Oddziałów Przedszkolnych i Klasy 1 18.01.2021, 22:57
Szanowni Państwo!
 
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2021/2022.
 
Do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 
Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2021 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2019/20 uczęszczały do przedszkola.
Jeżeli dzieci już uczęszczają do przedszkola i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022 .
Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od dnia 1.02.2020 roku.
Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2021/22 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2018-2015), zamieszkałe w gminie Górno.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców – załącznik nr 6, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach lub u dyrektora szkoły.
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w gabinecie dyrektora szkoły w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w Harmonogramie.

 

Harmonogram i pliki do pobrania do klasy 1 znajdują się poniżej:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Górno w sprawie rekrutacji.pdf

2. Harmonogram rekrutacji do klasy 1.docx

3. Załącznik nr 6 - wniosek dla ucznia spoza obwodu.docx

4. Zgłoszenie ucznia do klasy 1.docx

5. deklaracja o nauczanie religii.docx

6. Zgoda na przetwarzanie danych.docx

7. Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych  

8. Klauzula informacyjna - klasa I

 

Harmonogram i pliki do pobrania do PP i OP znajdują się poniżej:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Górno w sprawie rekrutacji 

2. Harmonogram rekrutacji do PP i OP 

3. Załącznik nr 3 - wniosek o przyjęcie

4. 2020 deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej (1) (2)

5. Zgoda na przetwarzanie danych

6. Oświadczenie o samotnym wychowaniu

7. Oświadczenie o wielodzietności 

8. Klauzula informacyjna - PP, Oddział Przedszkolny

9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do PP / Oddzialu Przedszkolnego

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone