Szukaj:

ROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”. data utworzenia: 12-12-2016

Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna.1 Złożony w marcu br. wniosek został oceniony przez polską Agencję Narodową Programu Erasmus Plus pozytywnie – uzyskując 94 punkty na 100 możliwych uplasował się na 44 miejscu na 655 złożonych aplikacji. Łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na lata 2015-2017 wynosi 88 396.00 €.

Projekt i jego cele wynika z Europejskiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Górno, który został opracowany po wnikliwej diagnozie i ocenie efektywności polityki oświatowej prowadzonej przez gminę dokonanej przez ekspertów Komisji Certyfikacyjnej (w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji”).

Mając świadomość, że kompetencje językowe oraz technologie informacyjno-komunikacyjne stają się determinantą współczesnego procesu edukacyjnego oraz uwzględniając potrzeby placówek oświatowych z trenu gminy Górno władze samorządowe w ramach programu Erasmus+ nawiązały współpracę z partnerami zagranicznymi z Włoch, Wielkiej Brytanii
i Hiszpanii. Uczestnikami projektu są przedstawiciele JST jako organu prowadzącego szkoły, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy (począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne) – w projekcie zaplanowano 66 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw.
job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych udział wezmą 44 osoby.

Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie:

- nauczania dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym,

- efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,

- kształtowania u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości,

- identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.

W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń …” partnerem zagranicznym edukacyjnego konsorcjum Gminy Górno są trzy szkoły: the Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” z Włoch, Instituto de Educación Secundaria “Castillo del Águila” z Hiszpanii oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.

Włoska i hiszpańska placówka specjalizuje się m.in. w nauczaniu dwujęzycznym i wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się. Szkoła brytyjska słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej i przedsiębiorczości, profesjonalnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji.

Uczestnictwo w projekcie i szkolenia typu job shadowing – poznanie hiszpańskich i włoskich oraz brytyjskich doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych w obszarze nauczania dwujęzycznego oraz wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów wpłynie na poprawę jakości pracy szkół z terenu Gminy Górno oraz na pogłębienie współpracy międzynarodowej.

 „Nieważne skąd pochodzisz. Ważne dokąd zmierzasz”.

Brian Tracy

Program Erasmus+ to unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 zastąpił on m.in. dotychczasowy program UE „Uczenie się przez całe życie”. Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.


 

Przedmioty artystyczne a wszechstronny rozwój dziecka. data utworzenia: 19-10-2016

Mimo szybkiego postępu i rozwoju nowych technologii szkoła wciąż dba o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny i duchowy, jak i fizyczny. Uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, które będą im przydatne w przyszłości, lecz również rozwijają i szlifują swoje talenty, przygotowując się do realizacji jednej z najważniejszych ról w swoim życiu, jakim jest „powołanie” do danego zawodu oraz do samodzielnego życia. Odbywa się to bez przeszkód i przebiega prawidłowo tylko wtedy, gdy mistrz – nauczyciel sam doskonali swój warsztat, by potem móc go jeszcze lepiej wykorzystać do przygotowania swoich uczniów. Dlatego w trosce o właściwy rozwój ucznia, uczestniczymy w projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”.

W ostatnim czasie mieliśmy możliwość odwiedzić i skorzystać z doświadczeń w zakresie edukacji w jednej ze szkół we Włoszech - Liceo Artistico Midossi Vignanello. Ta placówka oświatowa jest publiczną szkołą półśrednią o profilu plastycznym i artystycznym, do której uczęszcza kilkuset uczniów. Jest szkołą wielokulturową. Wśród przedmiotów i specjalizacji nauczanych tradycyjnymi metodami jak np. malarstwo czy rzeźba, znajdują się również takie, które nauczane są z wykorzystaniem ICT jak np. klasa kształcąca grafików komputerowych i przyszłych specjalistów od efektów specjalnych. Technologie informacyjno-komunikacyjne są w szkole szeroko dostępne dla uczniów i pracowników. Mieliśmy możliwość obserwować i brać udział w zajęciach, podczas których uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie rzeźby, rysunku, animacji komputerowej, malarstwa, fotografii czy scenografii teatralnej, podejmują samodzielne decyzje, nie boją się ryzykować. Placówka słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji oraz doskonałych wyników we wszelkiego rodzaju krajowych i ogólnokrajowych konkursach plastycznych, współpracy z zawodowymi teatrami z Rzymu i całych Włoch.

Jednym z wyróżników stanowiących o wyjątkowości tej szkoły jest artystyczny luz panujący wśród uczniów, dla których wyrażanie siebie przejawia się w stroju i fryzurze, a dopiero w kolejnym etapie znajduje ujście w inwencji plastycznej, malarskiej, rzeźbiarskiej czy graficznej. Brak egzaminów wstępnych do szkoły oraz wymagający wiele wysiłku i zaangażowania program nauczania obejmujący poza przedmiotami tradycyjnie występującymi w szkole również przedmioty kierunkowe, uświadamiają uczniom, że sukces nie przychodzi sam, lecz należy go okupić ciężką pracą. Sprawia to, że osoby, którym brak talentu lub zaangażowania niestety zazwyczaj zmieniają szkołę. Inną kwestią jest to, że szkoła dokłada wszelkich starań, by poprzez edukację włączającą, wspomagać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych tak, by również oni mogli swobodnie rozwijać swoje pasje i cieszyć się na koniec z uzyskania dyplomu ukończenia tej artystycznej placówki po złożeniu egzaminu zewnętrznego. O wysokim poziomie dydaktycznym i artystycznym placówki świadczą sukcesy jej uczniów w konkursach ogólnokrajowych, dzięki którym nie tylko zdobywają nagrody i wyróżnienia, ale również nawiązują kontakty z przyszłymi pracodawcami i poszerzają zasoby dydaktyczne placówki, m.in. o nowe programy graficzne, czy też swoje własne doświadczenie poprzez współpracę z profesjonalistami. Połączenie dydaktyki i pasji sprawia, że uczniowie Liceo Artistico Midossi Vignanello po opuszczeniu murów szkoły znajdują zatrudnienie w pobliskim Rzymie lub w innych dużych ośrodkach kulturalnych Włoch.

Prace prezentowane na szkolnych korytarzach są na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie swobodnie posługują się przekładem intersemiotycznym, co widać po wielu pracach z różnych dziedzin sztuki, gdyż odwołują się w nich do znanych arcydzieł sztuki z całego świata i z różnych epok, traktując wzór dawnych mistrzów za doskonałe źródło inspiracji oraz konstruując i definiując na nowo świat i jego składniki. Szkoła Liceo Artistico Midossi Vignanello rozwija w uczniach wrażliwość na sztukę oraz otaczający świat, a poprzez to kształtuje postawy właściwe humanistycznym ideałom piękna i dobra.

Po obserwacji zajęć w Liceo Artistico Midossi Vignanello z przekonaniem stwierdziliśmy, że pełne pomysłów i empatii, indywidualne podejście do każdego ucznia, przynosi olbrzymią satysfakcję nauczycielom uczącym w tamtejszej szkole oraz wymierne korzyści uczniom chociażby w postaci zdobytego i niezbędnego w późniejszym życiu doświadczenia, które mimo młodego wieku adeptów sztuki niezmiernie procentuje, co widać na każdym kroku.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. data utworzenia: 01-06-2016

Współczesny świat wymaga przygotowania uczniów do życia w nowych warunkach. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Dlatego też uczniowie w szkole powinni zatem nie tylko zdobywać wiedzę, ale również kształtować  umiejętności kluczowe, które są niezbędne do skutecznego wypełnienia zadań związanych z nauką, przyszłą pracą i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Natomiast nauczyciele nieustannie powinni podnosić swoje kwalifikacje zawodowe co ciągle przyczyniać   się będzie do czytelnego i kreatywnego planowania działań w pracy. Jednym z działań jakie podjęli nauczyciele  mającym na celu troskę o właściwy rozwój ucznia, jest udział w projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość odwiedzić i skorzystać z doświadczeń w zakresie edukacji w  jednej ze szkół   Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii. Ta placówka oświatowa Skinners’ Academy jest publiczną szkołą półśrednią, do której uczęszcza około 1000 uczniów. Jest szkołą wielokulturową. Wszystkie przedmioty nauczane są z wykorzystaniem ICT. Technologie informacyjno-komunikacyjne są w szkole szeroko dostępne dla uczniów i pracowników. Mieliśmy możliwość obserwować i brać udział w zajęciach, podczas których uczniowie rozwijają swoje umiejętności, podejmują samodzielne decyzje, nie boją się ryzykować. Placówka brytyjska słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej  oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji, ponadto cały czas nieustannie ich działania skierowane są też na kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Nauka czytania i zainteresowania słowem czytanym jest w Wielkiej Brytanii bardzo propagowane oraz wspierane przez rząd. Rządowy Program Nauczania kładzie duży nacisk na naukę czytania. Cele określone w podstawie programowej obejmują zapewnienie wszystkim uczniom możliwości nauki płynnego czytania ze zrozumieniem, wyrobienia nawyku czytania zarówno dla przyjemności, jak i w celu zdobycia określonych informacji oraz docenienie bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa literackiego. Dzieci w wieku 4 – 5 lat objęte są programem, mającym na celu wspierać rodziców pomagającym dzieciom w rozwijaniu wczesnych umiejętności czytania poprzez udostępnianie darmowych zestawów książek.

więcej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone