Szukaj:

Wizyta studyjna w Hiszpanii. data utworzenia: 11-03-2017

W dniach 20 – 24 lutego miała miejsce ostatnia już mobilność w ramach projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS + (2014-2020) przez Gminę Górno. Tym razem kadra nauczycielska odwiedziła odległą Hiszpanię, korzystając z możliwości zapoznania się z jej systemem edukacyjnym a także konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie kształcenia uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Naszą placówką partnerską była szkoła Instituto de Educacion Secundaria "Castillo del Aguila" w Villaluenga de la Sagra. Oczywiście to nie jedyna placówka, w której gościliśmy. Odwiedziliśmy również przedszkole i szkołę podstawową “San Juan Bautista” w Cobeja oraz “Remigio Laín” w Yuncler, „Juan Palarea” w Villaluenga de la Sagra.

Wszędzie mieliśmy możliwość porozmawiania z dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Nasza placówka partnerska to całkiem spora szkoła licząca ok. 700 uczniów w różnym wieku. Uczą się w niej dzieci na wszystkich poziomach edukacyjnych. W Hiszpanii uczniowie po ukończeniu 6 letniej szkoły podstawowej oraz 4 – letniego gimnazjum mogą wybrać jaka forma dalszej edukacji najbardziej im odpowiada. Selekcja odbywa się na podstawie egzaminów i uzyskanych w nich wyników. W porównaniu z Polską, w Hiszpanii uczniowie wcześniej o rok zaczynają edukację w szkole podstawowej. Lekcje są dłuższe niż w Polsce, trwają 50 – 55 minut. Atmosfera podczas zajęć dość swobodna. Klasy liczne – ok 20 – 25 osób. Każda pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną używaną praktycznie na wszystkich obserwowanych lekcjach. Od najmłodszych lat dzieci uczą się intensywnie języka angielskiego. Już od trzeciego roku życia w przedszkolu są aż trzy godziny języka w tygodniu. Oczywiście nauka ma przede wszystkim formę zabawy, odbywa się to poprzez liczne gry, piosenki, rymowanki. Efekty widać na każdym kroku, uczniowie nie mają oporów by używać języka do komunikacji, nie zwracają aż tak wielkiej uwagi na poprawność językową, po prostu język jest dla nich narzędziem do porozumiewania się z innymi. Uderza ich swoboda, szczerość i życzliwość. W naszej partnerskiej placówce wprowadzana jest dwujęzyczność. Na każdym poziomie w gimnazjum tworzona jest jedna klasa z uczniów, którzy realizują podstawę programową z różnych przedmiotów w języku angielskim. W każdej klasie są to inne lekcje (klasa I – w-f, plastyka, muzyka, biologia i geologia; klasa II – plastyka, w-f, muzyka, klasa III biologia, geologia, matematyka, w-f; klasa IV – w-f). Obserwowaliśmy fragment lekcji biologii z użyciem metody ClIL.

więcej

Gmina Górno jako przykład dla innych podczas konferencji "Czy Świętokrzyskie może być kreatywną doliną?". data utworzenia: 12-12-2016

Gmina Górno jako jedyna z dwóch (także Chęciny) została zaproszona do przedstawienia swoich działań, jako przykład dla innych podczas konferencji „Czy Świętokrzyskie może być kreatywną doliną?” zorganizowanej w Kieleckim Parku Technologicznym.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby zainteresowane tematyką kreatywności. O tym „Po co uczniom kreatywność” w ciekawym wykładzie mówił dr Krzysztof Piotrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O swoich dobrych praktykach w zakresie pobudzania kreatywności uczniów mówili przedstawiciele samorządów lokalnych: Robert Jaworski, burmistrz gminy Chęciny oraz Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. W prezentacji „Gmina Górno inicjuje kreatywne i innowacyjne działania w szkołach i przedszkolach” wójt przedstawił priorytety gminy w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej oraz krótko scharakteryzował działania podejmowane w tym zakresie w placówkach oświatowych. Skupił uwagę słuchaczy prezentując innowacyjność i kreatywność w zakresie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej, działań w zakresie popularyzacji sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży. Odniósł się do przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym i naukowo-badawczym. Z dumą mówił o sukcesie gminy, jakim jest utrzymanie niezmienionej sieci szkół, powstaniu 2 przedszkoli i 6 punktów przedszkolnych oraz rozbudowie i modernizacji infrastruktury. Podał przykład najmniejszych szkół, zagrożonych likwidacją, które dzięki podjętym działaniom obecnie bardzo dobrze prosperują. Dbając o wszechstronny, twórczy i kreatywny rozwój dzieci, szkoły wyposażono w nowoczesne pomoce; zestawy pilotów do sprawdzania wiedzy, drukarki 3D, tablety dla uczniów, tablice, podłogi interaktywne i wizualizery. Kadra pedagogiczna z ternu gminy uczestniczy w projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanym w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. W projekcie zaplanowano 66 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych udział weźmie 44 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy.

Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie:

- nauczania dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym,

- efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,

- kształtowania u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości,

- identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.

Wizyta studyjna we Włoszech. data utworzenia: 12-12-2016

22 nauczycieli i pedagogów z Gminy Górno uczestniczyło w ramach programu Erasmus Plus w wizycie studyjnej we Włoszech. W dniach 2-7 października 2016 r. nauczyciele obserwowali pracę włoskich kolegów w szkołach partnerskich L'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” i Liceo Artistico “U Midossi” w Vignanello oraz Istituto Magistrale  Statale  Santa Rosa w Viterbo. Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze „Edukacja szkolna”. Grupa nauczycieli z Gminy Górno w ramach programu Erasmus Plus obserwowała pracę włoskich kolegów (tzw. job shadowing) w trzech szkołach położonych w regionie Lacjum  (ok. 60 km od Rzymu). Włoskie placówki partnerskie specjalizują się w edukacji włączającej, nauczaniu dwujęzycznym oraz efektywnym stosowaniu  projektów edukacyjnych i multimediów w dydaktyce. Uczestnicy wizyty studyjnej brali również udział w warsztatach i prelekcjach, doskonaląc swoje kompetencje w zakresie użycia metody CLIL w nauczaniu języków obcych, kreatywnego wykorzystania ICT w edukacji oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpraca zapoczątkowana przez naszych nauczycieli będzie miała kontynuację w działaniach władz Górna, które podpisały z włoską gminą Vignanello umowę o wzajemnej współpracy gospodarczej, kulturalnej, w dziedzinie sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia.

Gmina Górno przykładem dla innych. data utworzenia: 12-12-2016

Projekt

Twórczy Nauczyciel - Twórczy Uczeń

w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji


Akademia Erasmus+: szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, konferencje, dni otwarte i konsultacje – wszystko dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+. Organizatorem powyższych wydarzeń promocyjno-informacyjnych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Podczas szkolenia zorganizowanego 31 sierpnia br. w  Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli mówiono o priorytetach i możliwościach  aplikowania o fundusze unijne w ramach Programu Erasmus+ sektor: Edukacja szkolna. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji edukacyjnych z woj. świętokrzyskiego i małopolskiego.

W ramach Akademii Erasmus+ o korzyściach płynących z realizacji projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” mówili przedstawiciele Edukacyjnego Konsorcjum Gminy Górno.
 Konsorcjum Edukacyjne Gminy Górno tworzą:
- Zespół Szkół w Bęczkowie,
- Zespół Szkół w Górnie,
- Zespół Szkół w Krajnie,
- Zespół Szkół w Woli Jachowej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie,
- Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach,
- Szkoła Podstawowa w Leszczynach.

Projekt powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. Łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na lata 2015-2017 wynosi 88 396.00 €.

Projekt i jego cele wynika z Europejskiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Górno, który został opracowany po wnikliwej diagnozie i ocenie efektywności polityki oświatowej prowadzonej przez gminę dokonanej przez ekspertów Komisji Certyfikacyjnej (w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji”).

W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń …” partnerami zagranicznymi Edukacyjnego Konsorcjum Gminy Górno są trzy szkoły:
- the Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” z Włoch,  
- Instituto de Educación Secundaria “Castillo del Águila” z Hiszpanii,
- Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.

W projekcie zaplanowano 66 mobilności – wyjazdów szkoleniowych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych. W maju br. 22 nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy uczestniczyło w wizycie studyjnej w Londynie, obserwując pracę angielskich kolegów w Skinners’ Academy. W październiku br. kolejna grupa pedagogów wyjedzie z wizytą studyjną do włoskiego miasteczka Vignanello, by tam poznać włoski model nauczania dwujęzycznego i sposoby wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” to jedna z dwóch w Polsce inicjatyw  edukacyjnych realizowanych (w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1) przez konsorcjum edukacyjne. W czerwcu br. odbyła się ewaluacja zewnętrzna  projektu przeprowadzona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Badanie miało charakter międzynarodowy i realizowane było wspólnie przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Litwy, Finlandii, Estonii oraz  Niemiec. Projekt został oceniony jako niezwykle wartościowe przedsięwzięcie edukacyjne przynoszące liczne korzyści wszystkim instytucjom zrzeszonym w ramach konsorcjum.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone