Szukaj:

Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” data utworzenia: 18-12-2017

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020, Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,  Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek. W ramach Programu zakupione zostały nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) na sumę 5000 zł, które wzbogaciły zasób biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Po otrzymaniu dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” szkoła mogła zaplanować zakup książek. O ich tytułach zdecydowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, przeprowadzone zostały bowiem ankiety na temat książek, jakie chcieliby, aby zostały zakupione do biblioteki. Zadaniem uczniów było podanie na karcie wyborczej trzech tytułów książek. Najmłodszym w wyborze książek pomagali rodzice. Tak powstała lista książek, uwzględniających zainteresowania czytelnicze  uczniów, uzupełniona o propozycje nauczycieli. Planowane zakupy bibliotekarz skonsultował z pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Jachowej, pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także dotyczące zainteresowań czytelników. Bibliotekarz przeprowadził wnikliwą analizę księgozbioru biblioteki szkolnej. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej.
 • Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne oraz nowości wydawnicze. Jest wśród nich m.in. Dzienniczek Cwaniaczka, Harry Potter, seria Magiczne Drzewo, Mikołajek, Nela mała podróżniczka. Igrzyska śmierci, Hobbit. Zakupiono także pozycje z literatury metodycznej i psychologiczno- pedagogicznej, np. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole, książki kształtujące kreatywność, np. Pomysły dla małych księżniczek, Pomysły dla małych piratów, kilka książek popularnonaukowych oraz komiksów, np. seria Tytus, Romek i A'Tomek. Zakupione pozycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
 • Uczniowie i nauczyciele zapoznani zostali z harmonogramem imprez czytelniczych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Woli Jachowej. Bibliotekarz na bieżąco wymieniał informacje  o imprezach promujących czytelnictwo między bibliotekami  z terenu Gminy Górno.
 • W okresie od 01.09 2017 r. do 28.02.2018 r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie PoczytajMY, który organizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach udziału w programie uczniowie założyli klub czytelniczy, który nie tylko czyta książki przedszkolakom i młodszym uczniom na przerwach i w wolnych chwilach, lecz również organizuje wraz z opiekunami akcji, czyli panią Justyną Raczyńską i panem Grzegorzem Szczepańskim, akcje czytelnicze, popularyzujące czytelnictwo, jednocześnie integrując naszą szkolną społeczność.
 • Bibliotekarz przy współpracy z nauczycielem j. polskiego zorganizował wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Od września uczestniczymy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Wychowawcy, opiekunowie świetlicy szkolnej, bibliotekarz oraz rodzice organizują najmłodszym uczniom z klasy pierwszej i drugiej głośne czytanie ciekawych książek z biblioteki szkolnej. Uczniowie wykonują prace plastyczne do fragmentu wysłuchanego utworu. Ich prace prezentowane są  na wystawach.
 • Kolejny rok prowadzimy na terenie naszej szkoły akcję „Wędrująca książka czyli Bookcrossing". Na korytarzu szkolnym w "kąciku czytelniczym" znajdują się książki przyniesione przez nauczycieli i uczniów, które można czytać w szkole lub zabrać do domu, a po przeczytaniu pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 • 28 września 2017 r. włączyliśmy się już kolejny rok z rzędu w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Tym razem podczas akcji czytano dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”. I chociaż utworu nie ma na liście lektur dla szkoły podstawowej, a temat i język utworu są dość skomplikowane, to jednak dzięki zaadaptowaniu kilku scen z powieści na język teatru cała społeczność naszej szkoły zdołała  się przenieść na chwilę do staropolskiego dworu w Bronowicach na wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. W tym roku akcja polegała na kontakcie widza z tzw. „żywą biblioteką” lub „biblioteką żywych obrazów”, gdzie narratorzy najpierw opowiadali uczniom i przedszkolakom o tym, co dzieje się w danej scenie, a następnie aktorzy z klas V-VII przedstawiali fragmenty dramatu. Akcja była bardzo udana, a wykorzystanie naturalnej przestrzeni wokół szkoły oraz szkolnej biblioteki sprawiło, że sceny przedstawiane przez uczniów były szczególnie uważnie obserwowane.
 • 19 października 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona pod hasłem „Jan Paweł II NASZYM PRZYJACIELEM”. Uczniowie klas: V, VI i VII przybliżyli całej społeczności szkolnej, zgromadzonym gościom oraz rodzicom fragmenty twórczości literackiej naszego Patrona.
 • W roku szkolnym 2016/17 oraz obecnie realizowany jest w klasach I-VII projekt pn. „Poczytaj mi kolego, koleżanko". Starsi uczniowie z klasy IV-VII  raz w tygodniu, na długiej przerwie, czytają w klasach młodszych : I, II oraz III, wiersze, bajki, krótkie utwory, przybliżając najmłodszym czytelnikom i słuchaczom piękno literatury dziecięcej. Uczniowie sami wyszukują ciekawe utwory. Spotkania te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych i sprawiają wiele radości czytającym.
 • W roku szkolnym 2016/17 oraz obecnie realizowany jest w klasach IV-VII projekt pn. „Przerwa z ciekawą książką”. Uczniowie tych klas codziennie, na jednej przerwie spotykają się w sali lekcyjnej, aby czytać fragmenty wybranych przez siebie najciekawszych książek.
 • W roku szkolnym 2016/2017r. realizowany był również w klasach IV-VI projekt pn. „Lubimy czytać". Wszystkie klasy, począwszy od punktu przedszkolnego do klasy VI przedstawiały spektakle teatralne przekładając literaturę na ten rodzaj sztuki. Co miesiąc spotykaliśmy się na sali gimnastycznej, by wyznaczona klasa mogła zaprezentować w dowolny sposób wybraną przez siebie książkę całej społeczności szkolnej. Po spektaklu uczniowie całej szkoły mieli do rozwiązania między innymi quizy i łamigłówki dotyczące wybranej literatury.
 • Odbywały się konkursy promujące czytelnictwo, np. "Mistrz Czytania", w którym wyłoniony został najlepszy czytelnik z klas I-III oraz IV-VI.
 • W maju 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Przyroda w liryce”. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klas I-III. Drugie miejsce jury przyznało Mateuszowi Piotrowskiemu, który zarecytował wiersz Jana Brzechwy pt. „Mrówka”.
 • Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.
 • Uczniowie klas I - III prowadzą "lekturniki".  Przedstawiają w nich ilustrację oraz krótkie streszczenie przeczytanej książki.
 • W szkole organizowane były wystawy okolicznościowe oraz tematyczne poświęcone pisarzom, nowościom wydawniczym.
 • W dniu październiku 2017 roku nauczyciel bibliotekarz uczestniczył w spotkaniu z rodzicami, podczas którego wygłosił referat w ramach pedagogizacji rodziców na temat „Wpływu czytania na rozwój dziecka”. Omówione zostały m.in. funkcje książki, jej rola w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, wartość terapeutyczna książki. Została podkreślona ogromna rola rodziny w kształtowaniu kultury czytelniczej młodych ludzi oraz tworzeniu właściwego klimatu do obcowania z książką. Rodzice mieli również możliwość zwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej zbiorami.
 • Na koniec roku szkolnego 2017/18 jak co roku, po analizie stanu czytelnictwa uczniów nastąpił Wybór Czytelnika Roku. Otrzymał on dyplom oraz nagrodę książkową.
 • W październiku 2017r. dla uczniów klas IV-VII została zorganizowana wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie z filią w Woli Jachowej.
 • Dla uczniów klas I - VII zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo. Plakaty zostały wyeksponowane na wystawie na korytarzu szkolnym tuż przed biblioteką szkolną i zachęcały do odwiedzania biblioteki oraz do wypożyczania książek.
 • Godziny pracy biblioteki SP w Skorzeszycach dostosowane są do potrzeb uczniów.  Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich oraz świąt.
 • Na dzień 20.12.2017r. zaplanowaliśmy również wystawienie spektaklu "Opowieść wigilijna" na podstawie książki Charlesa Dickensa. Uczniowie klas IV-VII uczestniczą już w gorących przygotowaniach, analizując tekst utworu, gromadzą stroje oraz rekwizyty.

Z pewnością realizacja Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyczyniła się do wzrostu zainteresowań  i aktywności czytelniczej uczniów. Mieli wpływ na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, co niewątpliwie wpłynęło na rozwijanie ich samorządności. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest natomiast wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o atrakcyjne dla uczniów  książki o tematyce bliskiej im współczesnym doświadczeniom w poznawaniu świata.
                                                                                           


 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone