Szukaj:

Klauzula informacyjna RODO data utworzenia: 01-03-2019

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, Skorzeszyce 165, 26-008 Górno, telefon: 41 302 30 08, e- mail: spskorzeszyce@o2.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Zbigniew Kolus, tel. 663 189 833, adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3) Pani/ Pana dane osobowe ( dane zwykłe) są przetwarzane w celu:

  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami: promowaniem działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka; zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia dzieci, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, prowadzenia dzienników grup, prowadzenie zajęć z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienia dzieci, prowadzenia zajęć dodatkowych, realizacji zajęć z zakresu BHP; ( podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: stosowania monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki, prowadzenia prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej( podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  pkt. F RODO);
  • prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesów nauczania, realizacji zadań związanych z BHP; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy Administratora; podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnieniem obowiązku prawnego przez placówkę.

6) Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a  brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.  

 
 
 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone