Szukaj:

Klauzula informacyjna RODO data utworzenia: 01-03-2019

Załącznik N do „Polityki Bezpieczeństwa”

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
Skorzeszyce 165B, 26-008 Górno

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonywania zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego oraz usług związanych z charakterem handlowym; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szczególności:
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 6. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

.....................................

podpis Administratora

 

dla pracownika

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
Skorzeszyce 165, 26-008 Górno

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring)
 1. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.

..............................                                                 .....................................

podpis pracownika                                                       podpis Administratora

 

 1. Administratorem systemu monitoringu jest 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
Skorzeszyce 165, 26-008 Górno
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce, email: iod@czi24.pl 
 1. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 2. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 3. zapisy z monitoringu  przechowywane będą  przez okres …. dni
 4. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych 
 5. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2019 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone