Szukaj:
ROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”. 12.12.2016, 14:53

Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna.1 Złożony w marcu br. wniosek został oceniony przez polską Agencję Narodową Programu Erasmus Plus pozytywnie – uzyskując 94 punkty na 100 możliwych uplasował się na 44 miejscu na 655 złożonych aplikacji. Łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na lata 2015-2017 wynosi 88 396.00 €.

Projekt i jego cele wynika z Europejskiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Górno, który został opracowany po wnikliwej diagnozie i ocenie efektywności polityki oświatowej prowadzonej przez gminę dokonanej przez ekspertów Komisji Certyfikacyjnej (w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji”).

Mając świadomość, że kompetencje językowe oraz technologie informacyjno-komunikacyjne stają się determinantą współczesnego procesu edukacyjnego oraz uwzględniając potrzeby placówek oświatowych z trenu gminy Górno władze samorządowe w ramach programu Erasmus+ nawiązały współpracę z partnerami zagranicznymi z Włoch, Wielkiej Brytanii
i Hiszpanii. Uczestnikami projektu są przedstawiciele JST jako organu prowadzącego szkoły, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy (począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne) – w projekcie zaplanowano 66 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw.
job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych udział wezmą 44 osoby.

Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie:

- nauczania dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym,

- efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,

- kształtowania u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości,

- identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.

W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń …” partnerem zagranicznym edukacyjnego konsorcjum Gminy Górno są trzy szkoły: the Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” z Włoch, Instituto de Educación Secundaria “Castillo del Águila” z Hiszpanii oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.

Włoska i hiszpańska placówka specjalizuje się m.in. w nauczaniu dwujęzycznym i wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się. Szkoła brytyjska słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej i przedsiębiorczości, profesjonalnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji.

Uczestnictwo w projekcie i szkolenia typu job shadowing – poznanie hiszpańskich i włoskich oraz brytyjskich doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych w obszarze nauczania dwujęzycznego oraz wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów wpłynie na poprawę jakości pracy szkół z terenu Gminy Górno oraz na pogłębienie współpracy międzynarodowej.

 „Nieważne skąd pochodzisz. Ważne dokąd zmierzasz”.

Brian Tracy

Program Erasmus+ to unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 zastąpił on m.in. dotychczasowy program UE „Uczenie się przez całe życie”. Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.


 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2022 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone