Szukaj:
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 01.06.2016, 13:08

Współczesny świat wymaga przygotowania uczniów do życia w nowych warunkach. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Dlatego też uczniowie w szkole powinni zatem nie tylko zdobywać wiedzę, ale również kształtować  umiejętności kluczowe, które są niezbędne do skutecznego wypełnienia zadań związanych z nauką, przyszłą pracą i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Natomiast nauczyciele nieustannie powinni podnosić swoje kwalifikacje zawodowe co ciągle przyczyniać   się będzie do czytelnego i kreatywnego planowania działań w pracy. Jednym z działań jakie podjęli nauczyciele  mającym na celu troskę o właściwy rozwój ucznia, jest udział w projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość odwiedzić i skorzystać z doświadczeń w zakresie edukacji w  jednej ze szkół   Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii. Ta placówka oświatowa Skinners’ Academy jest publiczną szkołą półśrednią, do której uczęszcza około 1000 uczniów. Jest szkołą wielokulturową. Wszystkie przedmioty nauczane są z wykorzystaniem ICT. Technologie informacyjno-komunikacyjne są w szkole szeroko dostępne dla uczniów i pracowników. Mieliśmy możliwość obserwować i brać udział w zajęciach, podczas których uczniowie rozwijają swoje umiejętności, podejmują samodzielne decyzje, nie boją się ryzykować. Placówka brytyjska słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej  oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji, ponadto cały czas nieustannie ich działania skierowane są też na kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Nauka czytania i zainteresowania słowem czytanym jest w Wielkiej Brytanii bardzo propagowane oraz wspierane przez rząd. Rządowy Program Nauczania kładzie duży nacisk na naukę czytania. Cele określone w podstawie programowej obejmują zapewnienie wszystkim uczniom możliwości nauki płynnego czytania ze zrozumieniem, wyrobienia nawyku czytania zarówno dla przyjemności, jak i w celu zdobycia określonych informacji oraz docenienie bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa literackiego. Dzieci w wieku 4 – 5 lat objęte są programem, mającym na celu wspierać rodziców pomagającym dzieciom w rozwijaniu wczesnych umiejętności czytania poprzez udostępnianie darmowych zestawów książek.

Obserwując dziś rzeczywistość oraz młode pokolenia wychowane na iPadach można dokonać stwierdzenia, że dzieci i młodzież w polskiej szkole  nie są zbyt skłonne,  nie niezbyt  często sięgają po archaiczną formę poznawania rzeczywistości jaką jest tradycyjna książka w przeciwieństwie do uczniów ze Skinners’ Academy. Każdy uczeń rozpoczynający naukę w tej szkole pisze test diagnozujący jego poziom  umiejętności w zakresie czytania. Wszystkie narzędzia ICT sprawdzające umiejętności danego ucznia są zawarte w  programach edukacyjnych danej placówki.

 W zależności na jakim poziomie jest jego stan rozumienia czytanych testów, to wówczas adekwatnie do nabytych umiejętności dostaje literaturę na takim poziomie, na jaki się zakwalifikował. Tych poziomów jest dziewięć, każdy jest oznaczony innym kolorem. Te oznaczenia występują na każdej książce jaka znajduje się w bibliotece szkolnej albo na tablecie.

Każdy uczeń ma swój kod dostępu na komputerze lub tablecie do książek, które są przypisane do jego poziomu rozumienia tekstu i umiejętności czytelniczych. Każdy uczeń jeden raz w trymestrze pisze test, składający się z 35 pytań, który ma celu sprawdzenie, czy w zakresie umiejętności  czytania tekstów ze zrozumieniem  nastąpił progres, czy też jest brak widocznych postępów. Jeśli tak, to dany uczeń przechodzi do następnego, wyższego poziomu czytelniczego o zwiększonym poziomie trudności. Natomiast w przypadku kiedy jest brak postępów u ucznia,  wówczas nauczyciel biblioteki podejmuje szereg działań, które mają na celu  doprowadzić do osiągnięcia lepszych wyników. Kiedy uczeń przeczyta książkę, loguje się do programu Accelerated Reader i wykonuje quiz składający się z 5 – 10 pytań sprawdzający wiedzę o danej książce. Kiedy skończy test, program komputerowy pokazuje mu procent poprawnie udzielonych odpowiedzi i liczbę zdobytych punktów. Rodzice   również mogą na bieżąco monitorować  wynik uczniów w domu. Sprawdzają oni, jak dużo książek dziecko przeczytało, na jakim jest poziomie w danym trymestrze.

Program konsekwentnie monitoruje czytelnictwo dzieci, pełni funkcję nadzorującą. Na koniec trymestru informuje, kto czytał i pracował najlepiej. Informacje, po jakie książki dziecko sięgało pozwala nauczycielom zdiagnozować nurtujące problemy wychowanka a zarazem pomóc mu je rozwiązać.

Czytelnictwo jest jedną z najbardziej uderzających cech życia angielskiego. Prasa angielska posiada znaczne nakłady, czasopism jest dość dużo, a książki wychodzą w tysiącach egzemplarzy. Anglicy dużo i chętnie czytają. Gdziekolwiek rzuci się w Anglii okiem: w autobusie, kolei podziemnej, w parkach, widzimy zaczytanych ludzi. Chętnie uczestniczą oni w licznych imprezach i festiwalach literackich, spotkaniach z pisarzami. Można stwierdzić, że to szkoła, od najmłodszych lat rozbudza w ludziach  zamiłowanie do książki, dzięki kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Po zdobyciu takich doświadczeń, możemy powiedzieć, że jesteśmy przekonani o tym, że tak silne i pełne działań i pomysłów wsparcie każdego ucznia zaowocuje nie tylko bliską relacją z książką, ale także przyniesie zamierzone efekty.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2022 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone